Privacy Policy

ROUTE38

PRIVACY POLICY

AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Route38.be. Alle rechten

met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot

de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen

in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd.

Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking

of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Route38.be is strikt verboden.

Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en

kopieën

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden: Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat

deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/

of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te

zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Route38.be behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te

actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Route38.be behoudt zich voorts het recht voor,

om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te

beperken. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te

verzekeren, aanvaardt Route38.be geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat

waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Route38.be wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen

garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat

de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud,

van de hand. Route38.be geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent

dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Route38.be geeft geen garantie dat de website

toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten

verzonden door Route38.be vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval is Route38.be

aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst

of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan

informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website

of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Route38.be in kennis is gesteld

van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. iedere klacht of claim jegens Route38.be in verband

met de website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft

voorgedaan.

PRIVACY

Route38.be hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die

u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij

uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt.

Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACY POLICY

In principe geldt deze Privacy Policy voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door

Route38.be.

Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door Route38.be wordt beheerd

en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Route38.be worden

beheerd. Route38.be verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke

gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Route38.be verstrekt geen persoonlijke financiële

gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te

behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

‘COOKIES’ EN HET VASTLEGGEN VAN WEBSITES

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we

uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw

verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer

u een ‘online-winkelwagentje’ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw

internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing

krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.

com Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons

sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u

internet bezoekt, het IPadres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze

website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp

van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze

gegevens worden na enige tijd gewist.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Route38.be

gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls,

en versleuteling van financiële gegevens. U beschikt steeds over het recht om de gegevens die wij bewaren te

raadplegen, te wijzigen of te wissen in regel met de GDPR regelgeving. De gegevens die wij verwerven door

contactname via de formulieren op onze website worden enkel intern gebruikt voor onze communicatie met u en

worden, bij niet actief gebruik of indien het geen wettelijk te bewaren informatie aan gekoppeld is, gewist na 6

maanden.

Ontvang altijd de nieuwste updates van Route38.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

We gebruiken cookies voor een optimale ervaring.

Lees onze Privacy Policy

Back to top